Nizhny Novgorod

Cafe:

Map
Телефон:
(831) 283-1468
Телефон:
(831) 439-1460

Menu

Pie with sorrel
1 kg ... 600 i
Portion: 0,25 kg ... 150 i
Raspberry Pie
1 kg ... 720 i
Portion: 0,25 kg ... 180 i
"Napoleon" cake

Nutrition Facts: 100 g. / 516 kCal.  

"Napoleon" cake
0,125 kg ... 100 i

Nutrition Facts: 100 g. / 516 kCal.  

Choko Bun with poppyseeds

Nutrition Facts: 100 g. / 597 kCal.

Choko Bun with poppyseeds
0,15 kg ... 100 i

Nutrition Facts: 100 g. / 597 kCal.

"Kulyebaka" with meat

Nutrition Facts: 100 g. / 405 kCal.  

"Kulyebaka" with meat
1 kg ... 760 i
Portion: 0,25 kg ... 190 i

Nutrition Facts: 100 g. / 405 kCal.  

"Kulyebaka" with mushrooms

Nutrition Facts: 100 g. / 267 kCal.  

"Kulyebaka" with mushrooms
0,5 kg ... 360 i
Portion: 0,25 kg ... 180 i

Nutrition Facts: 100 g. / 267 kCal.  

Green Onion Pie

Nutrition Facts 100 g. / 280 kCal.  

Green Onion Pie
1 kg ... 560 i
Portion: 0,25 kg ... 140 i

Nutrition Facts 100 g. / 280 kCal.  

Dry Apricot Pie

Nutrition Facts 100 g. / 494 kCal.

Dry Apricot Pie
1 kg ... 600 i
Portion: 0,25 kg ... 150 i

Nutrition Facts 100 g. / 494 kCal.

Lemon Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 472 kCal.  

Lemon Pie
1 kg ... 520 i
Portion: 0,25 kg ... 130 i

Nutrition Facts: 100 g. / 472 kCal.  

Cheesecake

Nutrition Facts: 100 g. / 380 kCal.  

Cheesecake
1 kg ... 600 i
Portion: 0,25 kg ... 150 i

Nutrition Facts: 100 g. / 380 kCal.  

Foxberry Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 307 kCal.  

Foxberry Pie
1 kg ... 640 i
Portion: 0,25 kg ... 160 i

Nutrition Facts: 100 g. / 307 kCal.  

Apple Pie with cinnamon

Nutrition Facts: 100 g. / 277 kCal.  

Apple Pie with cinnamon
2 kg ... 880 i
Portion: 0,25 kg ... 110 i

Nutrition Facts: 100 g. / 277 kCal.  

Cranberry Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 290 kCal.

Cranberry Pie
1 kg ... 600 i
Portion: 0,25 kg ... 150 i

Nutrition Facts: 100 g. / 290 kCal.

Cabbage & Egg Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 304 kCal. 

Cabbage & Egg Pie
2 kg ... 800 i
Portion: 0,25 kg ... 100 i

Nutrition Facts: 100 g. / 304 kCal. 

Apple Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 277 kCal.

Apple Pie
2 kg ... 880 i
Portion: 0,25 kg ... 110 i

Nutrition Facts: 100 g. / 277 kCal.

Chiken Pie

Nutrition Facts 100 g. / 456 kCal.

Chiken Pie
0,5 kg ... 360 i
Portion: 0,25 kg ... 180 i

Nutrition Facts 100 g. / 456 kCal.

Rabbit & mushrooms pie

Nutrition Facts: 100 g. / 330 kCal.

Rabbit & mushrooms pie
0,5 kg ... 480 i
Portion: 0,25 kg ... 240 i

Nutrition Facts: 100 g. / 330 kCal.

Salmon pie

Nutrition Facts: 100 g. / 291 kCal.   

Salmon pie
1 kg ... 1080 i
Portion: 0,25 kg ... 270 i

Nutrition Facts: 100 g. / 291 kCal.   

Herring Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 190 kCal.

Herring Pie
0,5 kg ... 320 i
Portion: 0,25 kg ... 160 i

Nutrition Facts: 100 g. / 190 kCal.

Raspberry Pie
1 kg ... 720 i
Portion: 0,25 kg ... 180 i
"Kulyebaka" with meat

Nutrition Facts: 100 g. / 405 kCal.  

"Kulyebaka" with meat
1 kg ... 760 i
Portion: 0,25 kg ... 190 i

Nutrition Facts: 100 g. / 405 kCal.  

"Kulyebaka" with mushrooms

Nutrition Facts: 100 g. / 267 kCal.  

"Kulyebaka" with mushrooms
0,5 kg ... 360 i
Portion: 0,25 kg ... 180 i

Nutrition Facts: 100 g. / 267 kCal.  

Green Onion Pie

Nutrition Facts 100 g. / 280 kCal.  

Green Onion Pie
1 kg ... 560 i
Portion: 0,25 kg ... 140 i

Nutrition Facts 100 g. / 280 kCal.  

Cabbage & Egg Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 304 kCal. 

Cabbage & Egg Pie
2 kg ... 800 i
Portion: 0,25 kg ... 100 i

Nutrition Facts: 100 g. / 304 kCal. 

Chiken Pie

Nutrition Facts 100 g. / 456 kCal.

Chiken Pie
0,5 kg ... 360 i
Portion: 0,25 kg ... 180 i

Nutrition Facts 100 g. / 456 kCal.

Rabbit & mushrooms pie

Nutrition Facts: 100 g. / 330 kCal.

Rabbit & mushrooms pie
0,5 kg ... 480 i
Portion: 0,25 kg ... 240 i

Nutrition Facts: 100 g. / 330 kCal.

Salmon pie

Nutrition Facts: 100 g. / 291 kCal.   

Salmon pie
1 kg ... 1080 i
Portion: 0,25 kg ... 270 i

Nutrition Facts: 100 g. / 291 kCal.   

Herring Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 190 kCal.

Herring Pie
0,5 kg ... 320 i
Portion: 0,25 kg ... 160 i

Nutrition Facts: 100 g. / 190 kCal.

Pie with sorrel
1 kg ... 600 i
Portion: 0,25 kg ... 150 i
Choko Bun with poppyseeds

Nutrition Facts: 100 g. / 597 kCal.

Choko Bun with poppyseeds
0,15 kg ... 100 i

Nutrition Facts: 100 g. / 597 kCal.

Dry Apricot Pie

Nutrition Facts 100 g. / 494 kCal.

Dry Apricot Pie
1 kg ... 600 i
Portion: 0,25 kg ... 150 i

Nutrition Facts 100 g. / 494 kCal.

Lemon Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 472 kCal.  

Lemon Pie
1 kg ... 520 i
Portion: 0,25 kg ... 130 i

Nutrition Facts: 100 g. / 472 kCal.  

Cheesecake

Nutrition Facts: 100 g. / 380 kCal.  

Cheesecake
1 kg ... 600 i
Portion: 0,25 kg ... 150 i

Nutrition Facts: 100 g. / 380 kCal.  

Foxberry Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 307 kCal.  

Foxberry Pie
1 kg ... 640 i
Portion: 0,25 kg ... 160 i

Nutrition Facts: 100 g. / 307 kCal.  

Apple Pie with cinnamon

Nutrition Facts: 100 g. / 277 kCal.  

Apple Pie with cinnamon
2 kg ... 880 i
Portion: 0,25 kg ... 110 i

Nutrition Facts: 100 g. / 277 kCal.  

Cranberry Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 290 kCal.

Cranberry Pie
1 kg ... 600 i
Portion: 0,25 kg ... 150 i

Nutrition Facts: 100 g. / 290 kCal.

Apple Pie

Nutrition Facts: 100 g. / 277 kCal.

Apple Pie
2 kg ... 880 i
Portion: 0,25 kg ... 110 i

Nutrition Facts: 100 g. / 277 kCal.

"Napoleon" cake

Nutrition Facts: 100 g. / 516 kCal.  

"Napoleon" cake
0,125 kg ... 100 i

Nutrition Facts: 100 g. / 516 kCal.